Op weg naar een ambitieus cultuursysteem

Begin van de zomer publiceerde het PON een interessant rapport: Culturele smaak van Brabanders. Een onderzoek naar de verschillende cultuurconsumenten in Noord-Brabant. [1] Aansluitend bij Mosaic, een internationaal segmentatiesysteem op huishoudniveau dat mondiaal meer dan 1 miljard mensen classificeert, onderscheidt het PON acht verschillende publieksgroepen of culturele smaken van Brabanders: Jonge cultuurontdekkers, Lokale gezelligheid, Hectisch gezinsleven, Sportieve Ruimtegenieters, Welvarende cultuursnuivers, Traditionele plattelanders, Gepensioneerde cultuurliefhebbes, Vergrijsde eenvoud. Het zijn termen waarbij iedereen zich meteen iets kan voorstellen, concrete mensen voor zich ziet. Continue reading Op weg naar een ambitieus cultuursysteem

We worden het niet, maar we doen het toch

Het was vrijdag een grote teleurstelling toen juryvoorzitter Manfred Gaulhofer bekend maakte dat Leeuwarden en niet Eindhoven in 2018 voor Nederland culturele hoofdstad van Europa zou worden. Naar de motieven van de jury blijft het nog even gissen, maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat de jury de Friese behoefte aan de titel hoger inschatte dan de Brabantse. Continue reading We worden het niet, maar we doen het toch

Op weg naar een weerbaar cultuursysteem

Op 21 juni is door Provinciale Staten de Cultuuragenda van Brabant voor 2020 vastgesteld. In de Cultuuragenda wordt vanuit het belang van cultuur voor het individuele welzijn van de burger, voor de samenleving en voor het economische klimaat in Brabant de urgentie van een breed gedragen gezamenlijke aanpak benadrukt, met als doel: ‘een cultuursysteem dat weerbaar en robuust is, midden in de samenleving staat en zich vanuit haar intrinsieke waarde verbonden weet met andere domeinen (economie, ruimte, natuur & landschap). Een systeem dat zich ontwikkelt en ondernemerschap toont door te anticiperen op de vragen van deze tijd.’
Het impulsgeldenprogramma is een van de instrumenten om dat doel te realiseren: om het maatschappelijk draagvlak voor cultuur te verbreden en te versterken en zo nieuwe groei van de culturele sector te realiseren en inhoudelijke vernieuwing te stimuleren.
Het programma is nu vijf maanden onderweg. Deze eerste maanden laten zien dat het instrument kan werken. Er komt vernieuwing op gang, er worden nieuwe allianties gesloten, niet-culturele partijen melden zich in het culturele domein, de sector oriënteert zich minder eenzijdig op de overheid. Maar het tot stand brengen van een structurele verandering vraagt om ruimte en tijd om verder vooruit te kunnen kijken.
Maar voordat we dat kunnen doen, kijken we terug op de afgelopen vijf maanden en de lessen die we daaruit kunnen trekken. Continue reading Op weg naar een weerbaar cultuursysteem

Een nieuwe toekomst

Ik begin met u te feliciteren.
Vorig jaar zei ik al: de zorgen die de inspectie zich maakte over de resultaten van onze vwo-afdeling kwamen een beetje als mosterd na de maaltijd. Ons slagingspercentage lag toen al ruim boven het landelijk gemiddelde. Vooral dank zij goede resultaten bij het centraal examen was de afstand tussen centraal examen en schoolexamen al binnen aanvaardbare grenzen gekomen. Heel veel last hebben we dit jaar van de inspectie dan ook niet gehad. Continue reading Een nieuwe toekomst

Op zoek naar innovatie in de culturele sector

De kogel is door de kerk: we gaan dit jaar voor € 2,15 miljoen aan impulsgelden inzetten om de culturele infrastructuur in Brabant structureel te versterken. We gaan dat samen doen: bkkc, Provincie en cultureel veld. We gaan daarbij met elkaar op zoek naar partijen buiten de culturele sector die ons willen helpen. We gaan daarover open communiceren: iedereen mag meekijken wat er aan ideeën op tafel komt, hoe die worden beoordeeld, hoe ze zich ontwikkelen, welke resultaten er zijn. En als er geen ongelukken gebeuren gaan we de komende jaren, in ieder geval tot en met 2016, op deze manier verder. Continue reading Op zoek naar innovatie in de culturele sector

Staten

Afgelopen vrijdag was ik in Den Bosch, als toeschouwer bij de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Samenleving. Er stonden drie voor ons relevante onderwerpen op de agenda: de Culturele Agenda Brabant, de Voorjaarsnotagelden en het onderzoek naar nut en noodzaak van steunfuncties. Het was een weinig verheffende vertoning, die weinig bijdroeg aan mijn democratische gezindheid. Continue reading Staten

2013: tijd voor een nieuw gesprek

2013 wordt voor het culturele veld een bijzonder en spannend jaar. Wie gehoopt mocht hebben dat met het aantreden van een nieuw kabinet de bezuinigingen van het vorige kabinet opnieuw ter discussie zouden worden gesteld is van een koude kermis thuis gekomen. Die bezuinigingen van het rijk gaan door, ze worden versterkt door bezuinigingen op gemeentelijk en provinciaal niveau en dit jaar zullen de eerste effecten daarvan in de volle breedte zichtbaar worden. Continue reading 2013: tijd voor een nieuw gesprek

Cultuurbeleid maakt geen cultuur, het maakt cultuur mogelijk, ook in de provincie

Peter Lammerts, die als bedrijfskundige 19 jaar bij het ministerie van OC&W werkte, heeft blijkens zijn opiniebijdrage in de Volkskrant van 17 december dé oplossing gevonden om het hoofd te bieden aan de dreigende culturele kaalslag, erfenis van de vermaledijde Halbe Zijlstra. Lammerts bepleit een efficiencyslag. Creëer één instelling, verantwoordelijk voor de verdeling van alle rijkssubsidies – en bespaar zo miljoenen aan overhead. Ontneem de provincies hun culturele taak – want zij hebben geen toegevoegde waarde bij de totstandkoming van culturele activiteiten – en beleg die bij steden met meer dan 150.000 inwoners – want zij zijn primair verantwoordelijk voor de instandhouding van een vitale culturele infrastructuur.
Het is een voorbeeld van het ‘blauwdruk-denken’ dat ons land al op tal van gebieden schade heeft berokkend. Continue reading Cultuurbeleid maakt geen cultuur, het maakt cultuur mogelijk, ook in de provincie