Op zoek naar innovatie in de culturele sectorDe kogel is door de kerk: we gaan dit jaar voor € 2,15 miljoen aan impulsgelden inzetten om de culturele infrastructuur in Brabant structureel te versterken. We gaan dat samen doen: bkkc, Provincie en cultureel veld. We gaan daarbij met elkaar op zoek naar partijen buiten de culturele sector die ons willen helpen. We gaan daarover open communiceren: iedereen mag meekijken wat er aan ideeën op tafel komt, hoe die worden beoordeeld, hoe ze zich ontwikkelen, welke resultaten er zijn. En als er geen ongelukken gebeuren gaan we de komende jaren, in ieder geval tot en met 2016, op deze manier verder.Ons gesprek met de Provincie over de inzet van middelen ter versterking van de culturele infrastructuur is meer dan een jaar geleden begonnen, toen wij moesten bedenken hoe we de ons opgelegde bezuinigingstaakstelling van 25% op een verantwoorde wijze vorm konden geven. Dat dwong ons om na te denken over onze kerntaken. Het dwong ons ook na te denken over de wijze waarop het ook door de bezuinigingen getroffen budget voor projectsubsidies in het sterk veranderende culturele landschap op de meest zinvolle wijze zou kunnen worden ingezet. We gingen op zoek naar een doelmatiger systematiek waarin subsidies het karakter zouden krijgen van investeringen met duurzame effecten.
De gesprekken daarover kregen een extra lading toen de Staten vorig voorjaar, in een reactie op een advies van de Adviescommissie Kunsten en bkkc, besloten om voor de periode 2013-2016 € 6 miljoen extra uit te trekken om knelpunten in de culturele infrastructuur op te lossen. Voor ons stond meteen vast  dat de afspraken die wij met de Provincie zouden maken over de besteding van de vanouds voor projectsubsidies beschikbare middelen zouden moeten aansluiten op de systematiek die zou worden ontwikkeld om die € 6 miljoen te bestemmen. De gesprekken daarover, intern, met de Provincie, met het, voor een belangrijk deel in de C10 verenigde, veld waren ingewikkeld. Er moest helderheid komen over aandachtsgebieden. De Staten wilden zekerheid dat het beoogde doel, innovatie, zou worden gerealiseerd. Juridisch moest er ruimte komen voor een regel-vrije omgeving.  Politiek moest de inzet van de impulsgelden worden afgestemd op de Culturele Agenda Brabant.
Maar we zijn er. We gaan beginnen aan een groot experiment, waar – we stellen het nu al vast – landelijk met belangstelling naar wordt gekeken, vanwege de regel-vrije ambiance, het open karakter en het voor de culturele sector nieuwe instrumentarium. Ons doel: versterking van de Brabantse culturele infrastructuur door verbreding van het maatschappelijk draagvlak, om zo de waarde van cultuur zichtbaar te maken en straks het gesprek over de financiering van kunst & cultuur in een andere context te kunnen voeren.
Zie ook: presentatie impulsgelden en de website van bkkc

Bij de introductie van de impulsgelden, 14 maart 2013 in het Provinciehuis in Den Bosch
Meer over cultuur en cultuurbeleid? Kijk op mijn persoonlijke website!